1 2 3

อาคารสถานที่ภาพเครื่องเล่นของนักเรียนอนุบาล

ภาพบรรยากาศการเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล

ภาพเครื่องเล่นของนักเรียนอนุบาล
 

บรรยากาศอาคารเรียนอนุบาล

ภาพอาคารเรียนอนุบาลในมุมใกล้

ภาพถ่ายในห้องเรียนอาคารอนุบาล
 

ภาพถ่ายในห้องเรียนอาคารอนุบาล