1 2 3

ระเบียบการสมัคร
หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาสูจิบัตร ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (นักเรียน)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (นักเรียน)
  • รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน เขียนชื่อนามสกุลหลังรูป)
  • นักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น หลักฐานที่ต้องนำมาเพิ่มคือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ใบ ปพ.1, ปพ.4, ปพ.6, ปพ.7 ปพ.8, ปพ. 9
  • ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความทุกรายการด้วยตัวบรรจง
  • ในกรณีที่มีการเปลี่ยน หรือนามสกุล ให้ถ่ายสำเนา หลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาด้วย
  • นำหลักฐานทั้งหมดมาให้ครบถ้วนในวันมอบตัวนักเรียน