1 2 3

การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงบางชัน