1 2 3

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

เวลาเรียน


เวลาเรียน
• เริ่มตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๕.๓๐ น.
• ทำการสอนตั้งแต่วัน จันทร์  ถึงวัน ศุกร์
• พักกลางวันเวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๒๐ น.
• ภาคเรียนที่ ๑  เปิดเรียนตั้งแต่วันที่  ๑๖  พฤษภาคม    ภาคเรียนที่  ๒ เปิดเรียนตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน

วันหยุด  หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์  วันหยุดราชการ  และวันนักขัตฤกษ์
:. ระดับก่อนประถมศึกษา 1-3 
เตีรยมเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา 07.50 น.
เลิกเรียนเวลา 14.30 น. 
:. ระดับประถมสึกษาปีที่ 1-6 
เตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา 07.50 น. 
เลิกเรียนเวลา 15.30 น.