1 2 3

ข่าวสาร


ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทัตพิชา กิตติพนังกุล
18 พฤศจิกายน 2559  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทัตพิชา  กิตติพนังกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภททีม 4 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และรางวัลชมเชยประเภทบุคคล