1 2 3

ข่าวสาร


ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนน ได้แก่ 
เด็กชายพชรพล เพชรไตรภพ วิชาคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน 
เด็กชายภูรินทร์ เด่นกวิน วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน