1 2 3

ข่าวสาร


ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสายอักษร ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง จากกระทรวงวัฒนธรรม ให้ไว้ ณ 16 มกราคม 2560