1 2 3

ข่าวสาร

ค่านิยม 12 ประการ
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสายอักษร ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง จากกระทรวงวัฒนธรรม ให้ไว้ ณ 16 มกราคม 2560
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทัตพิชา กิตติพนังกุล
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทัตพิชา กิตติพนังกุล
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาปฐมวัย 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้
พิธีมอบเหรียญ ถ้วยรางวัล ให้กับนักกีฬาว่ายน้ำ เทควันโด และฟุตบอล
งานวิชาการ ครั้งที่ 18 นิทรรศการ สานต่อ... ที่พ่อทำ
ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนสายอักษร ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษา
ขอแสดงความยินดี
กิจกรรมวันสิ่แวดล้อมโลก2562
ร่วมแบ่งปันน้ำใจ
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่